Zienswijze defensie Dorpsraad

240209-Zienswijze Notitie defensie Dorpsraad Langenboom

 

Dorpsraad gaat veiligheidsavonden organiseren bekijk hier verslag van de openbare bijeenkomst op 25 februari in De Wis

* De eerstvolgende bijeenkomst is 3 april en iedereen kan zonder zich vooraf aan te melden binnenkomen om 20.30 uur.

 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Dorpsraad Langenboom met een nieuw team aan de slag

Zichtbaarheid speerpunt Dorpsraad

De eerste openbare bijeenkomst van de Dorpsraad Langenboom op 24 januari 2024 is benut om direct werk te maken van het vergroten van de zichtbaarheid in dorpshuis De Wis.

Jan Meulepas en Paul Vogels, die al decennialang in het bestuur zitten, zijn omgeven door zeven nieuwe gezichten. Drie nieuwe bestuurders links van het tweetal zijn Gerald Willemsen, Wim de Jong en Jacintha Vlek-Van den Hoek. Aan de rechterzijde van Meulepas en Vogels zijn dat Ralf Kôhne en Jessy Hendriks, Irene van Lieshout en Anita Bastiaanssen.

Ook het verdelen van bestuurstaken krijgt steeds concreter vorm. De tandem Anita-lrene neemt het secretariaatswerk van de Dorpsraad op zich. Ze ontfermen zich direct over de verslaglegging. Het overdragen van de penningmeesterstaken op Ralf Kôhne wordt ook ter plekke geregeld. Wie de voorzittersrol op niet al te lange termijn over gaat nemen van Vogels, is nog niet bekend.

Spijkers met koppen

Spijkers met koppen werden ook geslagen met het vullen van werkgroepen of in de gaten houden van specifieke ontwikkelingen. Diverse bestuursleden en belangstellenden gaan actief worden op de aandachtsgebieden Wonen en bouwen, Milieu en Natuur (ontwikkelingen bij De Kuilen), Verduurzaming, Subsidies en fondsenwerving, recreatie en toerisme en Kermis.

Interessant was de voorstellingsronde en de activiteiten en het netwerk van de aanwezigen. Het bestuur en de aanwezige Langenbomers bleken een gemêleerd gezelschap te vormen met soms verrassende verbindingen. Het is goed om te weten wie op welk gebied actief is, ook in het verenigingsleven.

Boeiend was het plan van het bestuur van de Dorpsraad om inwoners meer te betrekken bij het leefbaar en veilig houden van Langenboom. Het idee is om speciale thema’s uit te diepen tijdens de openbare bijeenkomsten.

Bent u ook geprikkeld door het nuttige werk van de Dorpsraad en hun ambities? Kom dan naar de volgende openbare bijeenkomst op woensdag 28 februari om 20.30 uur in De Wis. Meer info? Ga naar de site: www.dorpsraadlangenboom.nl

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Doorstart Dorpsraad Langenboom krijgt vorm

*Verslag van vergadering dorpsraad 20 december 2023  lees meer
*Volgende vergadering 24 Januari 2024 in De Wis aanvang 20.00 uur

Verslag openbare bijeenkomst dorpsraad van 29 november

Met applaus werden twee leden toegevoegd aan het bestuur van de Dorpsraad Langenboom op 20 december. De nieuwkomers Anita Bastiaanssen en Irene van Lieshout brengen het Dorpsraadbestuur op volle sterkte. Een luxe, want inclusief de vijf nieuwe bestuursleden die eind november werden toegevoegd telt het bestuur nu maar liefst negen bestuurders. En het mooie is dat de twee nieuwelingen zich meteen opwerpen om als duo te opereren bij het vrijwillig verzorgen van het secretariaatswerk. Natuurlijk kunnen hun medebestuurders zo’n prachtig aanbod niet weigeren en stemmen de zes aanwezige bestuursleden (Jacintha Vlek-Van den Hoek was verhinderd) in. De positieve flow zette Ralf Kôhne aan om zijn interesse voor het penningmeesterschap bekend te maken. Ook dat viel in goede aarde bij Jessy Hendriks, Wim de Jong, Gerald Willemsen, Jan Meulepas en voorzitter Paul Vogels.

Daarom gaat het fors uitgebreide bestuur zich de komende periode buigen over de nieuwe rolverdeling, het bij de tijd brengen van de website en de bereikbaarheid van de Dorpsraad Langenboom. Dit gebeurt dit natuurlijk in goed overleg met de huidige penningmeester/websitebeheerder Tiny Sommers.

Meulepas en Vogels benadrukken dat ze nu met een gerust hart hun bestuurstaken af kunnen gaan bouwen richting zomer 2024. “lk ben super tevreden met deze ontwikkelingen”, bekent Meulepas. “Een half jaar geleden had ik er een hard hoofd in of we de continuïteit voor de Dorpsraad konden waarborgen. Nu zitten we heel anders in de wedstrijd en staat er een energieke en gemêleerde groep Langenbomers die zich samen inzetten voor de leefbaarheid en toekomst van ons dorp.” Vogels vult hem gretig aan: “Het mooie is dat er verschillende mensen belangstelling hebben getoond om commissiewerk te willen doen als dat bij hun interesse past. Ze zitten als het ware op de bagagedrager van het nieuwe bestuur. Prachtig!”

Eén spreekbuis voor woningbouw

Een inhoudelijk agendapunt was de toekomstige woningbouw in Langenboom. Als afgevaardigde van de werkgroep met vier bezorgde inwoners van Langenboom lichtte Patricia Verstraten het proces van hun actie die in 2022 begon toe.

Dat is volgens haar niet onder de vlag van de Dorpsraad Langenboom gebeurd vanwege de bestuurderskrapte. “Na plan D’n Bens lag er geen concreet plan meer om in ons dorp woningen voor onder meer starters, ouderen en sociale huur te bouwen. Dat is ongewenst. Daarom zijn we met verantwoordelijk wethouders en de gebiedsmakelaar een rondje door Langenboom gaan fietsen om te laten zien waar mogelijke ontwikkelingsgebieden liggen.

Eind oktober 2023 heeft de gemeente haar visie opgeleverd. We zijn blij dat er nu iets op papier staat, maar inhoudelijk willen we toch nog wel een reactie gaan geven.” Voor de communicatie naar de gemeente Land van Cuijk klopt de werkgroep bij de Dorpsraad aan.

“Dat is het geijkte pad om meer aandacht te krijgen voor woningbouw in Langenboom”, licht Verstraten toe. “We willen plannen in versnelling brengen en perspectief scheppen voor woningbouw en zelfbouw. Daarnaast is het wenselijk dat vanuit het bestuur iemand aanhaakt bij de werkgroep woningbouw Langenboom, om de goede communicatielijn naar de gemeente in te richten.”

Als nieuwbakken bestuurslid meldt Jessy Hendriks zich spontaan aan. “Het veilig stellen van woningbouw in ons dorp heeft me altijd geïnteresseerd en daar wil ik mijn steentje graag aan bijdragen.”

Plan Thomasweg

Naast de bestuurlijke vernieuwing stonden nog enkele punten op de agenda. Zo lichtte Dennis Cuppen, voorzitter van buurtschap de Klinkers zijn plan toe om de Thomasweg te verfraaien. “Deze straat is in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd en het straatbeeld is nauwelijks veranderd. Tijden veranderen. Zo is het aantal verkeersbewegingen en motorvoertuigen flink toegenomen. Daarom hebben wij als bewoners een plan gemaakt om een veiligere leefomgeving te creëren.”

Zo wordt gedacht aan het maken van eenrichtingsverkeer om sluipverkeer naar het sporthart van Langenboom te beperken. Ook schept dat mogelijkheden voor extra parkeermogelijkheden en openbaar groen. De vraag van Cuppen namens de buurtschap is of de Dorpsraad dit plan kan onderschrijven. Een plan met de steun van de Dorpsraad indienen bij de gemeente Land van Cuijk (Werk in Uitvoering) heeft dan meer kans van slagen.

De Dorpsraad is enthousiast en prijst de initiatiefnemer. Het plan wordt gezien als een pilot voor andere straten in ons dorp die met een vergelijkbare problematiek kampen.

Nieuwe natuur De Kuilen Stichting Natuurgebied De Kuilen presenteerde bij monde van Jacintha Vlek-Van den Hoek een inrichtingsplan van het stukje nieuwe natuur aan de Fazantenweg/Dijkweg. Ze willen verschillende “buurtbankjes” in het gebied plaatsen en daarvoor aanspraak maken op een speciaal subsidiepotje bij een bank. Daarvoor is de ondersteuning van de Dorpsraad nodig.

De Dorpsraad staat positief tegenover deze ontwikkeling en verleent medewerking om de subsidieaanvraag tijdig in te kunnen dienen. Ter plekke komt het nieuws binnen dat de gemeente het motorcrossterrein om gaat zetten naar nieuwe natuur. Dit wordt met gejuich ontvangen en past prima bij de plannen voor natuurontwikkeling rondom De Kuilen.

.

 Verslag openbare bijeenkomst dorpsraad van 25 oktober

Woensdag 25 oktober kwamen elf  betrokken en bekwame dorpsgenoten voor de 2e keer bij elkaar om door te praten over de toekomst van de Langenboomse dorpsraad. Alle aanwezigen onderschrijven het grote belang van een doorstart van een representatieve dorpsraad, steviger gepositioneerd en geprofileerd in de Langenboomse gemeenschap bij de bewoners, tussen de Langenboomse organisaties en verenigingen en bij de gemeente LvC. Vijf nieuwe (kandidaat) bestuursleden hebben zich direct beschikbaar gesteld, waaronder een (kandidaat) penningmeester. Enkele mensen beraden zich nog om als bestuurslid en/of lid van een werkgroep aan te sluiten. De volgende bijeenkomst (woensdag 29 nov) gaan we verder met afspraken over opzet, werkwijze, samenstelling, rol- en taakverdeling voor de vorming van het nieuwe bestuur. Daarbij baseren we ons op onze in 2005 vastgestelde statuten. Iedereen gaat nadenken welke rol hij/zij zou willen vervullen en of draagt (nieuwe?) kandidaten voor. Bij deze roepen wij ook andere belangstellenden hiervoor op. We zijn met name ook op zoek naar de rol voorzitter en van secretaris.

En mooi dat we nog tijd hadden om alvast echt ‘dorpsraadje spelen’ aan de hand van de volgende onderwerpen die afgelopen maand aan de orde waren en komende tijd voor de dorpsraad op de agenda staan.

Jan Meulepas deed verslag van het door de dorpsraad georganiseerd bezoek van de burgemeester in het kader van Route 33. De rondgang met presentaties van actuele Langenboomse zaken: het strandpaviljoen, de Kuilen, het LOC, EigenKweek/Dorpsplan over Kerk en Sportpark, opening van het 2e deelkastje omlijst door Amicitia, een presentatie van de LZC en een gezellige afsluiting in de Lummel werd door de burgemeester zeer gewaardeerd.

Subsidieaanvragen kernendemocratie inwonersinitiatieven. De volgende aanvragen worden door de dorpsraad ondersteund:

* Kerstmarkt (aanvraag werkgroep Kerstmarkt)

* Stichting Natuurgebied de Kuilen: we besluiten deze aanvraag ook als dorpsraad te ondertekenen

* Muzikale ontmoetings-evenementen (aanvraag van LZC en KBO)

* Digitaal informatiebord op het kerkplein (aanvraag dorpsraad)

* Toekomst van de kermis in Langenboom: Vooralsnog blijft de situatie de komende 3 jaar hetzelfde als de afgelopen jaren. De (nieuwe) dorpsraad kan besluiten om het daarna anders te gaan doen.

* Woningbouw: we nodigen de groep dorpsgenoten die zich al jaren inzetten door bij de gemeente aandacht en daadkracht te vragen voor invulling van de woningbouwbehoefte in Langenboom om als vaste ‘werkgroep woningbouw’ aan te sluiten bij de dorpsraad.

* Enquête speelruimtebeleid LvC . Wie wil kan enquête thuis invullen:
https://www.youtube.com/watch?v=1aeAV117BSI

* Speel/doe toestellen achter de Wis. Deze verdienen na de sloop van de Wis een betere plek. Daarvoor worden de mogelijkheden in nieuwbouwplan d’n Bens (in overleg met de bewoners) of in het park (overleg met parkgroep) tussen de Wis en het kerkhof onderzocht.

* WIU 2024: Werk In Uitvoering. Volgens de gemeente: ‘De wijk- en dorpsraden zijn nu weer aan zet. U kunt de ideeën, wensen en knelpunten voor de openbare ruimte voor uw dorp/wijk nu aanleveren.’ Daarom gaan wij de volgende bijeenkomst van de dorpsraad (29 november) onze wensen- en knelpuntentenlijst vaststellen om deze voor 1 december 2023 in te leveren. Bij deze een oproep aan iedereen die hiervoor ook dringende wensen/knelpunten heeft. Deze kun je tot uiterlijk 24 november sturen naar pamvogels@gmail.com.Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bankje voor 100-jarigen Langenboom

Een bankje voor iedereen die in Langenboom de 100 haalt of heeft gehaald

Alle namen komen erop, van de honderdjarigen uit Langenboom die er niet meer zijn en van alle honderdjarigen die er nog wel zijn of aan zitten te komen. Op een bankje, bij de kerk in het dorp. En iedereen, ook mensen die het eeuwfeest nog niet achter de rug hebben, mag erop zitten.

Het bankje, dat zaterdag werd onthuld in het bijzijn van de twee honderdjarigen Hendrik Willems en Bart van Doorn, is een initiatief van Dorpsraad Langenboom, ouderenbond KBO Langenboom en Langenboomse Zorg Centraal (LZC).

Het bankje is gemaakt door vrijwilligers van Hobby Centrum Mill, waardoor de kosten binnen de perken konden blijven. Op de voorkant van het bankje staat een spreuk: Deze bank van hout en staal vertelt het eeuwverhaal.

Volgens Paul Vogels van de dorpsraad is het bankje een eerbetoon aan alle honderdjarigen. Op de achterkant van de leuning komen alle namen te staan van de honderdjarigen met hun geboortedatum.

 

 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Dorpsraad zoekt dringend nieuwe leden!

 

Dorpsplan
De afgelopen jaren heeft de dorpsraad zich volledig met raad en daad voor ons prachtige Dorpsplan ingezet. Zo heeft de voorzitter van de dorpsraad ook zitting in het bestuur van Stichting > EigenKweek. En dat blijven we natuurlijk ook van harte doen. Daarbij zijn de andere typische dorpsraad-zaken, niet direct betrekking hebbend op het grote Dorpsplan, wat op de achtergrond geraakt.
Nu we echter een van de 33 kleine kernen van onze grote nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn is het belangrijk dat wij, net als de andere kernen, ook in alle andere opzichten tot ons recht komen. In dit kader komt er steeds meer op ons af. Zaken die voor onze kern van belang zijn, waar wij ons voordeel mee kunnen doen, waar wij onze mening over kenbaar kunnen maken, onze invloed op uit kunnen oefenen en waar we mogelijk extra subsidies kunnen binnenhalen alles ten behoeve van verbetering van de leefbaarheid in ons mooie Langenboom.
Enkele actuele zaken waar de dorpsraad zich vanaf nu dan ook weer vol voor dient te gaan inzetten:

Kernendemocratie
Mede bepalen welk model gekozen gaat worden voor een structurele samenwerking tussen wijk- en dorpsraden (kleine kernen) en de gemeente Land van Cuijk.

KernenCV Langenboom
In de aanloop op de gemeentelijke herindeling is in elke kern een bouwteam samengesteld dat zorg heeft gedragen voor de oplevering van het kernencv. Als dorpsraad hebben wij hierin een belangrijke rol vervuld. > ons.landvancuijk.nl We realiseren ons dat met het gereedkomen van het kernencv’s het echte werk pas begint. Hoe vorm en uitvoering te geven aan de in het cv opgenomen focuspunten wordt ingegeven door de eigen behoefte van onze kern. De gemeente stelt ons in de gelegenheid om al in 2022 hierop actie te ondernemen en attenderen wij u op de mogelijkheid om voor het jaar 2022 een incidenteel subsidie (2.500,-!) te ontvangen.

Integraal veiligheidsbeleid
Elke gemeente stelt minimaal één keer in de vier jaar haar doelen op het gebied van veiligheid vast. Deze doelen worden vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan > (IVP). Daarmee is het IVP het belangrijkste sturingsinstrument voor een gemeente op het gebied van de lokale veiligheid. Het IVP richt zich primair op sociale veiligheid en een veilige leefomgeving. Zijn of voelen inwoners en ondernemers zich voldoende beschermd tegen gevaar dat wordt veroorzaakt door menselijk handelen? Hier gaat het dan vooral om het voorkomen van overlast en criminaliteit en het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid. De gemeente nodigt ons als vertegenwoordigers van de burgers bij uitstek om onze ideeën en wensen kenbaar te maken voor het integraal veiligheidsplan 2023-2026 van de gemeente Land van Cuijk.

Energiecafé
Door de stijgende gasprijzen en de klimaatverandering is de noodzaak om elektriciteit en gas te besparen hoger dan ooit. Daarnaast neemt de overheid stappen om de verduurzaming te bevorderen zoals het verplichten van een warmtepomp vanaf 2026. Dit geeft iedereen een stimulans om de verduurzaming te versnellen, maar roept natuurlijk ook veel vragen op over hoe dat geregeld moet worden. Er komt veel op onze inwoners af en het vergt veel tijd, inspanning en geld van ons allemaal. Samen met de gemeente willen we graag met wijk- en dorpsraden een avond voor inwoners organiseren. Tijdens zo’n energiecafé geven onafhankelijk adviseurs informatie over hoe je je woning goed kan isoleren, hoe je van het gas af kan stappen, hoeveel stroom je zelf op kan wekken en hoe je dit allemaal aan moet pakken. Daarnaast vertelt de gemeente wat ze kunnen faciliteren om het te bekostigen en wat de rijksoverheid aan subsidies biedt. Zo kunnen inwoners bij de gemeente een lening met goede voorwaarden krijgen en voor isolatie maatregelen en op een warmtepomp een subsidie krijgen.
Bij deze peilen wij de belangstelling voor het bezoeken van zo’n Energiecafé.

Meld knelpunten en wensen openbare ruimte uiterlijk 13 januari!
Daarbij kun je denken aan:
Knelpunten verkeersveiligheid.
Waar voldoet openbare ruimte niet functioneel.
Wensen betreft openbare ruimte.
Vergroening / Klimaat / hittestress.
“Out off the Box” denken.
Rol wijk- en dorpsradenparticipatie / inzet leefbaarheidsbudget.

Deze wensen worden centraal door de dorps- en wijkraden bij de gemeente aangeleverd.
Met deze nieuwe wensen kan de gemeente zo mogelijk ook beter aansluiten bij projecten die al voor ons dorp gepland staan.
Een concrete wens die al bij ons werd ingediend: verbreding en verbetering van fietspad de Dennendijk.
Maar er leven vast meer knelpunten, wensen en ideeën.

Ben je ook geïnteresseerd in een  Energiecafé?
Meld je dan aan of geef wensen voor verbetering van de openbare ruimte bij Jan Meulepas:
Via email jan_meulepas@hotmail.com (0657222965)
of bij Paul Vogels: pamvogels@gmail.com (0613565178).

Deze zaken verdienen onze aandacht in het kort:
– Langenboom AED-veilig houden
– Plaatsing van nieuwe laadpalen: waar?
– Facilitering kermissen in kernen van Land van Cuijk
– Bijdragen aan overkoepelend overleg met de dorps- en wijkraden
– Kenbaar maken van onze wensen, ideeën en knelpunten ter verbetering      van de openbare ruimte
– De algehele veiligheid: het voorkomen van overlast en criminaliteit en
het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid
– Energietransitie: Door de stijgende gasprijzen en de klimaatverandering
is de noodzaak om elektriciteit en gas te besparen hoger dan ooit.
Organiseren van een energiecafé 

Kortom…zat te doen. Echter, ‘klein’ probleempje…de dorpsraad wordt nog slechts bemand door enkele heren van respectabele leeftijd die eindig is. We zijn naarstig op zoek naar vernieuwing, verjonging, naar enthousiaste en betrokken dorpsgenoten met energie en hart voor de goede Langenbooms zaak.

Praat, denk, beslis mee meld je aan bij
Jan Meulepas via mail: jan_meulepas@hotmail.com (0657222965)

of bij Paul Vogels pamvogels@gmail.com (06 13565178).

Posted in Geen categorie | Leave a comment