Verslag van vergadering dorpsraad 20 december 2023

Aanwezig: Jan, Wim, Anita, Irene, Jos Thelosen, Jesse, Gerald, Ralf, Patricia, Jos Hendriks en Paul Vogels
Afmeldingen: Janitha en Connie

– 1. Terugblik op de 3e bijeenkomst van 29 november (zie bijlagen :
‘vernieuwing  Dorpsraad …, en verslag 29 november.
Geen op- of aanmerkingen.

– 2. Woningbouw: om een indruk te krijgen wat er speelt…  antwoord van ‘de gemeente’ op brief van Patricia, Martijn e.a. (bijlage ‘factsheet’)
•  Patricia licht toe: na lang wachten heeft Langenbooms werkgroepje
(Patricia, Martijn van Hal, Carlo Raaymakers en Petra van Schayik) eindelijk met deze factsheet antwoord gekregen op hun meermaals schriftelijke verzoek naar de stand van zaken. Dit als vervolg op een rondgang door Langenboom met twee wethouders en de gemeentelijke gebiedsmanager op zoek naar geschikte woning bouwlocaties.
Patricia duidt de status van deze factsheet: niet meer en niet minder van de stand van zaken (‘Facts’) zoals deze voor alle 33 kernen van LvC (Kernenvisie woningbouw) bij de gemeente staan geregistreerd. Jesse gaat namens de dorpsraad deel uit maken van deze werkgroep ‘woningbouw in Langenboom.
– 3. Mededelingen:
•  Antwoord Rabobank op subsidieaanvraag ‘de kuilen’ (zie bijlage):jammer maar helaas. Misschien was het ook een beetje ongelukkig gekozen inhoud en geformuleerde aanvraag…?
•  Antwoord van gebiedsmakelaar LvC op Subsidieaanvragen kernendemocratie
inwonersinitiatieven vanuit Langenboom (Kerstmarkt, Natuurgebied de
Kuilen, KBO/LZC, Dorpsraad) (toelichting Paul)

Op een volgende agenda:
• welke subsidiemogelijkheden kent LvC?
• Welke aanvraag/aanvragen (bijv. digitaal communicatiescherm?)                                                gaan wij doen in 2024?
• Inloopbijeenkomst ontwikkeling Hoge Raam/Lage Raam/Halsche Beek
Escharen (Gerald).
• Zie ook: www.aaenmaas.nl , gebiedsplan Raam
•  Themabijeenkomst Wijk- en Dorpsraden: 17 januari in Beugen. Wie wil er
mee naar toe?  Gerald, Anita, Jan en Paul
• Paul stuurt alle voor de dorpsraad relevante berichten die hij ontvangt door
naar alle bestuursleden, zoals bijv. recent: ‘Nieuwsbrief Energiek LvC ‘en
‘Paraplubestemmingsplan Parkeernormen LvC’.
• Omgevingsvisie LvC: Jan en Paul reageren (voor 31 dec) schriftelijk namens de
dorpsraad. Graag jouw evt. reacties zsm doorsturen naar Paul.
• Niemand gaat naar Nieuwjaarsreceptie LvC 5 jan.

– 4.    Vervolg afspraken over opzet, werkwijze, samenstelling, rol- en taakverdeling van                een nieuwe dorpsraad.
•  De vergadering benoemd unaniem 7 bestuurleden: Ralf, Gerald, Jesse, Wim,
Jacintha, Anita en Irene!
• De vergadering zijn openbaar. We blijven onze vaste volgers uitnodigen. Bij evt.
stemmingen mogen alleen bestuursleden stemmen.
• Ralf wordt penningmeester
• Anita en Irene nemen het secretariaat voor hun rekening
• In vergadering van 24 jan de nieuwe voorzitter…?
•  Paul neemt contact op met huidige penningmeester Tiny Sommers en bespreekt:
•  Overdracht penningmeesterschap
•  Email adres dorpsraad
• Website dorpsraad
•  Afspraak: in Torentje van februari of maart presenteren wij met foto en artikel de                   nieuwe samenstelling van Dorpsraad!

– 5. Rondvraag.
•  Jan: als je me vraagt hoe blij ik ben met deze ontwikkeling van de dorpsraad? Heel blij!
• Wim: subsidieaanvragen voor 2024 (bijv. digitaal communicatiebord)?  Antw. begin volgend jaar op de agenda
• Anita: waar moet met klachten/vragen heen over ‘ongemakken’ in de openbare
ruimte (zoals lantaarnpalen, bladbakken)?
• Ralf: kunnen we een jaaragenda maken zodat we een beeld krijgen van wat er
komend jaar op ons pad komt…   Jan en Paul maken een opzet.
• Jesse: volgende keer een appgroepje maken van bestuursleden.
•  Gerald: WIU vast agendapunt maken.

Volgende vergadering woensdag 24 januari  2024 om 20.00 uur in de Wis.
—————-
Jan Meulepas
Paul Vogels
Dorpsraad Langenboom

Comments are closed.