Toekomstvisie 2025 Gemeente Mill en St.Hubert-Dorpsraad Langenboom

Embleem mill en dorpsraad

2018
********************************************************************************
Bekijk hier concept visie De Kuilen 2018 Gemeente Mill
Inbreng vanuit Langenbooms perspectief De Kuulen 10 stippenplan klik hier

 

2017
********************************************************************************
Verslag van het gesprek met dorpsraad Langenboom

 13 maart 2017 om 19.30 uur

Gemeenschapsaccommodatie De Wis, Dominicanenstraat 17 in Langenboom
In de toekomstvisie 2025 is vastgelegd dat de gemeenteraad elk jaar in twee dorpskernen in gesprek gaat met inwoners en bedrijven om in debat te blijven gaan over de toekomst van onze gemeente. Op 13 maart 2017 is een vertegenwoordiging van de raad samen met het college te gast geweest bij de dorpsraad Langenboom.

 1. Gesprekonderwerpen besproken met de raad:
 • Krimp en vergrijzing / onderwijs

De Stichting Peelraam is een traject gestart om een viertal toekomstscenario’s te verkennen. Half april 2017 worden deze besproken. De gemeente en de dorpsraad zijn hier beiden bij betrokken. De dorpsraad geeft aan dat het op dit moment nog niet nijpend is met het leerlingenaantal, maar dat het wel goed is om nu al te kijken naar mogelijke samenwerkingsopties.

In relatie tot dit onderwerp wordt een toelichting gegeven op het woondebat. Op woensdag 19 april wordt een vervolg op het woondebat in de Wissel gehouden. Samen met een aantal jongeren is het programma voorbereid om tot meer opkomst van de jongeren te komen. Het verzoek van de werkgroep toekomstvisie is of de dorpsraad aan de opkomstbevordering een bijdrage kan leveren.

 • Zorgcoöperatie

De zorg coöperatie bestaat inmiddels 2 jaar. Er wordt vooral preventief ingezet op welzijn, aangezien ze zelf geen zorgverleners zijn. De voorzitter merkt op dat er clubjes zijn die het goed geregeld hebben, maar niet aangesloten zijn bij de coöperatie. Het streven van de dorpsraad is om de diverse initiatieven vanuit de diverse organisaties als KBO, vrouwnetwerk, op leefbaarheidsgebied goed op elkaar af te stemmen. De dorpsraad is vraagbaak hierbij. Geconstateerd wordt dat momenteel het goed geregeld is en er nog geen echte gaten vallen op het gebied van welzijn en zorg. at betekent dat er aandacht is en moet blijven dat in goede samenspraak met andere organisaties initiatieven op elkaar worden afgestemd.

 • Mobiliteit (o.a. openbaar vervoer)

Het mobiliteitsvraagstuk leeft niet zo sterk zoals dat bijvoorbeeld in Sint Hubert het geval is. Ouderen maken gebruik van de bestaande taxiservices. Het geheel functioneert voor nu prima en is geen onderwerp van gesprek op dit moment. Er zijn op dit moment bij de dorpsraad geen signalen bekend om iets op te gaan pakken. Ook niet bij de jeugd.

 • Maatschappelijk vastgoed in de kern

Dit onderwerp staat op de agenda van het initiatief “Eigen kweek”. Kansen zoals bijvoorbeeld in Meijel zouden ook in Langenboom kunnen (gerefereerd wordt aan een voorbeeld waarin een aantal bedrijven zich vestigen in leegstaand maatschappelijk vastgoed). Hier ligt een relatie met het onderwerp “herijking accommodatiebeleid en buitensportaccommodaties” wat verderop op de agenda staat. 

Gespreksonderwerpen besproken met het college:

 • Stand van zaken woningbouw

Het gaat voortvarend met de woningbouw in Langenboom. De percelen met uitzicht op het bos (Basalt) zijn allemaal vergeven. Hier komen 2 kapper-woningen via een CPO constructie. Ook zijn 3 kavels verkocht aan Zandsteen. Daarnaast zijn er nog 5 kavels in optie. 2x een 2 kapper en 3x vrijstaand. Als dat allemaal succesvol is, dan zijn er nog 2 kavels over voor 2 kappers.

Provinciesubsidie voor CPO projecten bestaat niet meer. Dat is bekend bij de initiatiefnemers. Het bouwen in de goedkope koopsector blijft een aandachtspunt. Er is belangstelling om een nieuwe locatie te gaan ontwikkelen met goedkope(re) woningbouw. Er zijn verschillende mogelijkheden in Langenboom, zoals het kermisterrein, (delen van) Langenboom-noord of locatie peuterspeelzaal. De dorpsraad neemt het initiatief om draagvlak te gaan peilen voor zowel woningbouw als mogelijke locaties. De gemeente gaat pas actief aan de slag als er daadwerkelijk breed draagvlak is.

 • Stand van zaken herijking accommodatiebeleid en buitensportaccommodaties

Een kwantitatieve inventarisatie van accommodaties is gereed. Eind maart 2017 vinden gesprekken plaats met de besturen van de gebruikers van deze accommodaties. In april 2017 wil de gemeente de 4 kernen langs om op te halen hoe men naar “hun” vastgoed kijkt. De dorpsraad wordt hierbij betrokken. Dit levert input op voor het ontwikkelen van een visiedocument, wat later in het jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Er ligt bij dit project een nadrukkelijke relatie met demografische ontwikkelingen, beheer en exploitatie en duurzaamheid.

 • Aanpassing Dorpsstraat

Fase 1 (overlastgevende bomen) is gereed. Fase 2 start dit jaar als ook de start van de planvorming voor fase 3. Het proces gaat op dezelfde manier als vorig jaar: in gesprek met betrokkenen en de reacties op de plannen gebruiken om de uitvoering daarop aan te laten sluiten. Er bestaat een mogelijkheid dat fase 2 en 3 tegelijkertijd af te ronden, zodat alles eind van dit jaar gereed is. Dit hangt echter van de aanbesteding af. De planning is om voor de zomer te starten met plannen te maken en in het najaar uit te voeren. Tijdens de planvorming is en blijft de dorpsraad betrokken.

 • Het Langenboomse initiatief “Eigen kweek”. Hoe verhoudt zich dit tot

de activiteiten van de dorpsraad?

De dorpsraad wil de krachten met dit initiatief bundelen. Er is regelmatig overleg. De toekomstdroom van “eigen kweek” is een heringericht centrum. Mooiland wil in gesprek met de initiatiefnemers en de samenwerkingsmogelijkheden verkennen. Ook wordt er gedacht om zelf een sociale coöperatie op te richten, of met een marktpartij aan de slag te gaan. De dorpsraad gaat samen met initiatiefnemers, partijen en de doelgroep in gesprek. De focus komt te liggen op daadwerkelijk concrete belangstelling in het kopen of huren van een woning. De dorpsraad gaat de circa 25 geïnteresseerden oproepen om naar het aanstaande woondebat te komen. Gemeente en dorpsraad roepen elkaar op om meer te communiceren over dit initiatief.

 • Weer leefbaarheidsbuget in 2017?

Er is geen duidelijk antwoord te geven op deze vraag. Het nog beschikbare leefbaarheidsbudget wordt onderdeel van het subsidiestelstel. Op dit moment wordt er nog aan gewerkt om dit goed in elkaar te vervlechten. Wellicht blijft er dan nog iets van het budget over om, zoals dat voorgaande jaren is gebeurd, nog een ronde te doen. In de tweede helft van dit jaar vindt hier besluitvorming over plaats.

 • Subsidie voor dorpsraden

Op 31 januari jl is in een gezamenlijk gesprek met de wijk- en dorpsraden een visiedocument besproken. Een vervolggesprek hierover vindt in april plaats. Vervolgens wordt een collegevoorstel voorbereid. De gemeente wil een eenduidige lijn voor alle wijk- en dorpsraden. De dorpsraad beaamt dat er goede gesprekken gevoerd worden.

 • Project DNA van Langenboom (Krachtige Kernen i.s.m. Kenniscentrum HAN)

Het Kenniscentrum Kleine Kernen van de HAN ondersteunt activiteiten van de dorpsraad. Vanuit 3 Duitse en 3 Nederlandse gemeenten wordt kennis en expertise gedeeld. Dit is een project vanuit de Euregio. Aandachtspunt is de communicatie om het draagvlak nog verder te vergroten. Ook heeft de dorpsraad aandacht voor een goede vertegenwoordiging in het project. De Euregio zoekt voor haar jaarvergadering een locatie in de gemeente Mill en Sint Hubert, mede naar aanleiding van het Langenboomse project. Gemeente en dorpsraad willen hier graag hun medewerking aan verlenen.

 • Pinautomaat

De dorpsraad meldt dat de teloorgang van de pinautomaat aardig wat nieuwe dingen heeft opgeleverd, waaronder een nieuwe fiets en het informatiepunt in de vorm van een computer. Van de nood is een aardige deugd gemaakt.

 • Land van Cuijk

Op 18 april a.s. is er een bijeenkomst in Mill over Samenwerking in het Land van Cuijk. De gemeente doet het verzoek aan de dorpsraad om inwoners op te roepen aanwezig te zijn om mee te praten over de toekomst van hun dorp.

Comments are closed.