Doelstelling

Het bevorderen van de leefbaarheid in het kerkdorp Langenboom, samen met haar bewoners, het aanzetten tot initiatieven daartoe en het opsporen en ondersteunen van behoeften, ideeën en activiteiten van bewoners daarbij.

Dit doel proberen wij te bereiken door:

 

1. het opsporen van wensen en behoeften van de bevolking en het pogen in samenwerking met bewoners, gemeente en instanties te zoeken naar mogelijkheden om deze te helpen realiseren;

 

2. het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen door bewoners met betrekking tot instand houden en/of verbeteren van de eigen woon- en leefomgeving;

 

3. het ontwikkelen en stimuleren van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door bewonersgroepen wenselijk worden geacht;

 

4. het behartigen van belangen van bewoners bij gemeente en andere instanties, onder andere door overleg, door het gevraagd en ongevraagd geven van advies omtrent aangelegenheden de voor het dorp van belang zijn;

 

5. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het dorp, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen. In 2004 werd in Langenboom een enquête gehouden rondom de vraag hoe het dorp zich zou moeten ontwikkelen om de leefbaarheid op peil te houden. Aan de toen geuite wens om een dorpsraad in het leven te roepen werd in 2005 gehoor gegeven. De dorpsraad heeft er in de daarop volgende jaren voor gezorgd dat de wensen en verbeterpunten uit die enquête werden aangepakt en gerealiseerd. Zo kreeg mede op initiatief van de dorpsraad gemeenschapsaccommodatie de Wis na een flinke verbouwing een meer multifunctioneel karakter. En is er na jaren weer een dorps(dag)winkel in Langenboom.Tevens zijn er bijdragen geleverd op gebied van veiligheid (plaatsing AED’s ), opschoning zwerfvuil (jaarlijkse actie) en heeft de dorpsraad er ook mede zorg voor gedragen dat de kwestie van de ontwikkeling het LOG Graspeel in relatie tot de leefbaarheid ruime aandacht kreeg. Nu ruim vijf jaar later blikken wij tevreden terug. Maar ook vooruit. Maatschappelijke ontwikkelingen in nabije en verdere toekomst en hun kansen en bedreigingen voor onze leefbaarheid vragen blijvend onze aandacht. Het project Grûts op Langenbôm is daar een mooi voorbeeld van.

6. Anno 2019

De laatste jaren waren moeilijke jaren voor de Dorpsraad. Ervaren leden haakten
af en nieuw jong bloed laat zich niet strikken. Met de drie resterende leden
worden lopende zaken zo goed mogelijk bewaakt, maar wordt vooral gezocht
naar inspiratie, advies, expertise voor een nieuwe duurzame opzet.

Er is nu een nieuwe samenwerking aangegaan met de gemeente Land van Cuijk (sinds 2022 door herindeling een feit) waar Langenboom deel vanuit maakt samen met 33 dorpen. Daarvoor is met een representatieve groep inwoners in iedere kern een ‘bouwteam’ gevormd en hebben zij elk hun eigen KernenCV opgesteld. Voor het nieuwe gemeentebestuur zijn de CV’s, ook die van Langenboom, te vinden op ons.landvancuijk.nl, dit geld ook voor Eigen Kweek heeft met een
representatieve groep betrokken dorpsgenoten een veelbelovend en veelomvattend
plan van aanpak ontwikkeld om met nieuw elan en met nieuwe mensen en een
nieuwe opzet de van de dorpsraad haar algemene doelen (zie convenant wijk- en
dorpsraden Mill en St Hubert) te realiseren: De leefbaarheid in de wijken en
dorpen (Langenboom) in stand houden, verbeteren en bevorderen; Bewoners zich medeverantwoordelijk laten voelen voor hun woon-, werk- en leefomgeving; Zorgen
dat bewoners actief betrokken worden bij elkaar en mee gaan denken over hun wijk
of dorp.
Contact, communicatie en samenwerking tussen dorp en gemeente optimaliseren.
De gemeente steunt dit ambitieuze plan en heeft het gehonoreerd
met een leefbaarheids- bijdrage van  €5000,-

Comments are closed.