Dorpsraad zoekt dringend nieuwe leden!

 

Dorpsplan
De afgelopen jaren heeft de dorpsraad zich volledig met raad en daad voor ons prachtige Dorpsplan ingezet. Zo heeft de voorzitter van de dorpsraad ook zitting in het bestuur van Stichting > EigenKweek. En dat blijven we natuurlijk ook van harte doen. Daarbij zijn de andere typische dorpsraad-zaken, niet direct betrekking hebbend op het grote Dorpsplan, wat op de achtergrond geraakt.
Nu we echter een van de 33 kleine kernen van onze grote nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn is het belangrijk dat wij, net als de andere kernen, ook in alle andere opzichten tot ons recht komen. In dit kader komt er steeds meer op ons af. Zaken die voor onze kern van belang zijn, waar wij ons voordeel mee kunnen doen, waar wij onze mening over kenbaar kunnen maken, onze invloed op uit kunnen oefenen en waar we mogelijk extra subsidies kunnen binnenhalen alles ten behoeve van verbetering van de leefbaarheid in ons mooie Langenboom.
Enkele actuele zaken waar de dorpsraad zich vanaf nu dan ook weer vol voor dient te gaan inzetten:

Kernendemocratie
Mede bepalen welk model gekozen gaat worden voor een structurele samenwerking tussen wijk- en dorpsraden (kleine kernen) en de gemeente Land van Cuijk.

KernenCV Langenboom
In de aanloop op de gemeentelijke herindeling is in elke kern een bouwteam samengesteld dat zorg heeft gedragen voor de oplevering van het kernencv. Als dorpsraad hebben wij hierin een belangrijke rol vervuld. > ons.landvancuijk.nl We realiseren ons dat met het gereedkomen van het kernencv’s het echte werk pas begint. Hoe vorm en uitvoering te geven aan de in het cv opgenomen focuspunten wordt ingegeven door de eigen behoefte van onze kern. De gemeente stelt ons in de gelegenheid om al in 2022 hierop actie te ondernemen en attenderen wij u op de mogelijkheid om voor het jaar 2022 een incidenteel subsidie (2.500,-!) te ontvangen.

Integraal veiligheidsbeleid
Elke gemeente stelt minimaal één keer in de vier jaar haar doelen op het gebied van veiligheid vast. Deze doelen worden vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan > (IVP). Daarmee is het IVP het belangrijkste sturingsinstrument voor een gemeente op het gebied van de lokale veiligheid. Het IVP richt zich primair op sociale veiligheid en een veilige leefomgeving. Zijn of voelen inwoners en ondernemers zich voldoende beschermd tegen gevaar dat wordt veroorzaakt door menselijk handelen? Hier gaat het dan vooral om het voorkomen van overlast en criminaliteit en het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid. De gemeente nodigt ons als vertegenwoordigers van de burgers bij uitstek om onze ideeën en wensen kenbaar te maken voor het integraal veiligheidsplan 2023-2026 van de gemeente Land van Cuijk.

Energiecafé
Door de stijgende gasprijzen en de klimaatverandering is de noodzaak om elektriciteit en gas te besparen hoger dan ooit. Daarnaast neemt de overheid stappen om de verduurzaming te bevorderen zoals het verplichten van een warmtepomp vanaf 2026. Dit geeft iedereen een stimulans om de verduurzaming te versnellen, maar roept natuurlijk ook veel vragen op over hoe dat geregeld moet worden. Er komt veel op onze inwoners af en het vergt veel tijd, inspanning en geld van ons allemaal. Samen met de gemeente willen we graag met wijk- en dorpsraden een avond voor inwoners organiseren. Tijdens zo’n energiecafé geven onafhankelijk adviseurs informatie over hoe je je woning goed kan isoleren, hoe je van het gas af kan stappen, hoeveel stroom je zelf op kan wekken en hoe je dit allemaal aan moet pakken. Daarnaast vertelt de gemeente wat ze kunnen faciliteren om het te bekostigen en wat de rijksoverheid aan subsidies biedt. Zo kunnen inwoners bij de gemeente een lening met goede voorwaarden krijgen en voor isolatie maatregelen en op een warmtepomp een subsidie krijgen.
Bij deze peilen wij de belangstelling voor het bezoeken van zo’n Energiecafé.

Meld knelpunten en wensen openbare ruimte uiterlijk 13 januari!
Daarbij kun je denken aan:
Knelpunten verkeersveiligheid.
Waar voldoet openbare ruimte niet functioneel.
Wensen betreft openbare ruimte.
Vergroening / Klimaat / hittestress.
“Out off the Box” denken.
Rol wijk- en dorpsradenparticipatie / inzet leefbaarheidsbudget.

Deze wensen worden centraal door de dorps- en wijkraden bij de gemeente aangeleverd.
Met deze nieuwe wensen kan de gemeente zo mogelijk ook beter aansluiten bij projecten die al voor ons dorp gepland staan.
Een concrete wens die al bij ons werd ingediend: verbreding en verbetering van fietspad de Dennendijk.
Maar er leven vast meer knelpunten, wensen en ideeën.

Ben je ook geïnteresseerd in een  Energiecafé?
Meld je dan aan of geef wensen voor verbetering van de openbare ruimte bij Jan Meulepas:
Via email jan_meulepas@hotmail.com (0657222965)
of bij Paul Vogels: pamvogels@gmail.com (0613565178).

Deze zaken verdienen onze aandacht in het kort:
– Langenboom AED-veilig houden
– Plaatsing van nieuwe laadpalen: waar?
– Facilitering kermissen in kernen van Land van Cuijk
– Bijdragen aan overkoepelend overleg met de dorps- en wijkraden
– Kenbaar maken van onze wensen, ideeën en knelpunten ter verbetering      van de openbare ruimte
– De algehele veiligheid: het voorkomen van overlast en criminaliteit en
het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid
– Energietransitie: Door de stijgende gasprijzen en de klimaatverandering
is de noodzaak om elektriciteit en gas te besparen hoger dan ooit.
Organiseren van een energiecafé 

Kortom…zat te doen. Echter, ‘klein’ probleempje…de dorpsraad wordt nog slechts bemand door enkele heren van respectabele leeftijd die eindig is. We zijn naarstig op zoek naar vernieuwing, verjonging, naar enthousiaste en betrokken dorpsgenoten met energie en hart voor de goede Langenbooms zaak.

Praat, denk, beslis mee meld je aan bij
Jan Meulepas via mail: jan_meulepas@hotmail.com (0657222965)

of bij Paul Vogels pamvogels@gmail.com (06 13565178).

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.