AED dekking Langenboom

Ter informatie de mail m.b.t. de dekking van AED’s die naar de buurtverenigingen/buurtschappen is verstuurd met de vraag of zij zich willen inzetten voor aanschaf van 1 of 2 AED’s in hun buurten.

 

Van: Annet Pennards [mailto:pennards@wxs.nl] 
Verzonden: donderdag 29 oktober 2015 14:29
Aan: ‘annemarie.jan@hetnet.nl’; ‘h.willems28@kpnplanet.nl’; ‘ans.dirks@hotmail.com’; ‘fam.brans@kpnmail.nl’; ‘piettheunissen@hetnet.nl’

Onderwerp: Dekking van AED’s in Langenboom

Beste mensen van Steeds paraat, Rondom ’t Hoekje, De Hogesteen, De Vriendenkring en De Maurik,

Namens de Dorpsraad Langenboom heeft Tiny Sommers een inventarisatie opgesteld van de dekking van AED’s in Langenboom (bijgevoegd als bijlage).

Hieruit blijkt dat er voor een goede dekking, met als uitgangspunt 5 minuten zones, nog 2 AED’s nodig zijn in Langenboom. Uitgangspunt hierbij is een zo gunstig mogelijke plaats en bereikbaarheid van 24 uur per dag.

Plaatsing  bij “d’n Handwijzer” (Zeelandseweg/Eikenlaan) en bij ’t Huukske (Eikenlaan/Graafseweg) zijn dan goede opties.

De Dorpsraad heeft bij de gemeente Mill en Sint Hubert een aanvraag gedaan om deze AED’s en het jaarlijks onderhoud hiervan te bekostigen, maar helaas was het antwoord van de gemeente negatief (onderstaand enkele regels uit het antwoord):

“Aanschaf en onderhoud van AED’s is geen wettelijke verplichting voor een gemeente. Er bestaat geen specifiek gemeentelijk beleid op dit terrein en er zijn door de gemeenteraad evenmin gelden gereserveerd voor de aanschaf van AED’s.”

“Indien u graag ziet dat er in uw directe omgeving nog een (extra) AED wordt geplaatst zult u op zoek moeten naar andere financieringsbronnen, zoals sponsoring of collecteren. Het door bewoners zelf oppakken van dit soort initiatieven juichen wij als gemeente van harte toe. U bent er bekend mee dat er recent op eigen initiatief een AED is aangeschaft door de buurtschappen in Langenboom Zuid. Een mooie actie!”

 

Omdat wij het belangrijk vinden om, in het belang van alle inwoners, toch te proberen een goede dekking te realiseren in Langenboom, doen wij een beroep op u als buurtvereniging / buurtschap.

Aan u de vraag of u bereid bent om zich, samen met andere betrokken buurtverenigingen / buurtschappen en de buurtbewoners, in te zetten voor de aanschaf en het onderhoud van 1 of 2 AED’s op de al eerder genoemde plekken, te weten: bij “d’n Handwijzer” (Zeelandseweg/Eikenlaan) en bij ’t Huukske (Eikenlaan/Graafseweg).

Hieronder is een kostenoverzicht opgenomen voor aanschaf en onderhoud van een AED.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tiny Sommers: tel. 06-11348583 of  somm41@hotmail.com

Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Annet Pennards

Secretaris Dorpsraad Langenboom

————————————————

Inventarisatie dekking AED’s in Langenboom door Tiny Sommers Inventarisatie van de dekking van AED’s voor Langenboom en het buitengebied levert onderstaand beeld op. Cijfers in de rode labels geven afstanden in minuten aan. Op dit moment heeft Langenboom de beschikking over 8 AED’s. Hiervan bevinden zich er 3 bij sportclubs en in De Wis en beschikt de EHBO over een mobiel apparaat dat bij evenementen wordt gebruikt. Deze 4 apparaten zijn dus niet 24 uur per dag bereikbaar voor gebruik.

AED27

Het is ondoenlijk de voorgeschreven 3 minuten zones te halen in het buitengebied (verlaten straat met een huis op het eind als voorbeeld) vandaar dat het uitgangspunt 5 minuten zones is. Voor een “totale dekking” van Langenboom is het noodzakelijk nog 2 AED’s te plaatsen. Uitgangspunt is een zo gunstig mogelijke plaats en bereikbaarheid van 24 uur per dag. Plaatsing bij “d’n Handwijzer” (Zeelandseweg/Eikenlaan) en bij ’t Huukske (Eikenlaan/Graafseweg) zijn dan goede opties. Punt van aandacht is daarnaast het gebied De Kuilen, zeker op momenten dat daar volop wordt gerecreëerd (in de zomermaanden).

Aanschafkosten per AED* : Buiten AED € 1.600,-
Buitenkast met verwarmingselement € 500,- (alternatief verwarmingselement)
Alarm niet per se nodig
————————————————————————
Totaal per AED € 2.100,–

Jaarlijkse onderhoudskosten per AED*: Contract voor 8 jaar, incl. vervangen electrodes en batterijen
————————————————————————
Totaal per AED € 135,–

*Prijzen (onder voorbehoud) opgevraagd bij Marcel Fleuren.

Comments are closed.