verslag 10 april

Verslag van de vergadering van Dorpsraad Langenboom op 8 mei 2017.

1. (Verslag 10 april 2017, geen opmerkingen)

2. Mededelingen

✓ Clubkasactie Rabobank

Tiny roept leden van de Rabobank op te stemmen van 2 tot en met 22 mei 2017 voor geld om de AED’s te kunnen blijven onderhouden.

✓ Bijeenkomst klankbordgroep toekomst onderwijs 13 april

Op deze avond werden de diverse scenario’s besproken met leden van de Medezeggenschapsraad en personeel van scholen en een aantal dorpsraadsleden. Behalve Sint Hubert zagen de meeste deelnemers het meest in het model van de kernschool met satellietscholen. De stuurgroep zal een advies uitbrengen aan het bestuur van de scholenkoepel en deze zal uiteindelijk een besluit nemen.

✓ Bijeenkomst subsidiestelsel dorpsraden in Mill op 3 mei

De gemeente heeft voor de subsidie aan dorpsraden een beleidswijziging doorgevoerd. Dorpsraden ontvangen een vaste basissubsidie met een contract waarin staat aan welke voorwaarden moet worden voldaan om voor subsidie in aanmerking te komen. Voor projecten kan extra geld worden aangevraagd.

✓ Bijeenkomst dorpsraden 25 april

Zie het verslag (verstuurd op 8 mei) voor belangrijkste punten.

✓ Stand van zaken LVCNET

Er wordt met 2 partijen onderhandeld voor het versnelde traject van de aanleg. Dit om het binnen 1 jaar (eind 2018) te realiseren. Planning is om in september 2017 te starten met de aanleg.

✓ Stand van zaken projectgroep starters- en sociale huurwoningen

De groep schrijft nu een projectplan om ook via de Rabobank subsidie aan te vragen. Eigen kweek en Dorpsraad lezen mee en geven advies en tips. De belangstellenden die zich hebben aangemeld worden benaderd om duidelijkheid te krijgen of het serieuze kandidaten zijn. Daarna wordt dorpsbreed het plan gepresenteerd.

✓ Stand van zaken project KRAchtige KErnen (HAN)

o 19 juni volgende bijeenkomst

o HAN studenten doen onderzoek onder Langenboomse jongeren naar betrokkenheid bij en wensen voor verbetering van de leefbaarheid.

o 10 juni 11.00 – 16.00 uur Dorpendag in Molenhoek, hier wordt informatie uitgewisseld door de deelnemende Duitse en Nederlandse dorpen. Annet gaat hier naar toe. Andere leden kunnen niet op die dag.

o Langenboom organiseert op zaterdag 10 maart 2018 de Dorpendag.

o 1 juni Euregio bijeenkomst in Mill

Een deel van dag zal in Langenboom plaats vinden en ons is gevraagd om iets te vertellen over het project. Paul zal dit samen met de projectleiders Olga van Keulen en Marloes Hülsken doen.

3. Voortgang Dorpsraad

Tiny van H., Ria, Jacqueline en Mieke stoppen. Annet en Jos geven aan nog tot december 2017 te willen proberen uitbreiding van de Dorpsraad te krijgen. Lukt dit niet dan stoppen zij ook en blijven er 3 leden over.

Afspraken:

– In ieder geval worden geen nieuwe zaken opgestart

– Lopende zaken:

o Herziening Welkomstboekje

Wordt opgeschort tot duidelijk is of en hoe de Dorpsraad verder gaat

o Eigen beheer groen

Duidelijkheid krijgen over uitvoering door dhr. Heere uit te nodigen voor de vergadering van september of het gezamenlijk overleg van de dorps/wijkraden in november.

o KRAKE/DNA

Voorlopig gaan we hier mee door

o Projectgroep starters- en sociale huurwoningen

Zal doorgaan onder de paraplu van en met ondersteuning van de Dorpsraad.

o Werkgroep Langenboom centrum

Even laten rusten en als er animo is vanuit het dorp weer opstarten.

o Klankbordgroep toekomst onderwijs:

Is afgerond en er zal een beslissing worden genomen door het bestuur van de scholenkoepel

o Subsidiestelsel

Bekeken moet worden of de dorpsraad voldoet/kan blijven voldoen aan de

voorwaarden in het nieuwe beleidsplan dorp- en wijkraden van de

gemeente Mill en Sint Hubert.

o Beheer 2 (door Dorpsraad aangeschafte) AED’s

Afhankelijk van of en hoe Dorpsraad verder gaat op zelfde manier als de andere projectgroep, waarbij de uitvoering bij Tiny S. ligt. Een andere optie is de AED’s te schenken aan de EHBO met een geldbedrag voor onderhoud (€ 136 per AED per jaar). Eind van het jaar beslissing nemen.

o Penningmeester

Tiny v H blijft tot eind van het jaar penningmeesterschap doen.

Vragen die open blijven staan:

– Hoe, wanneer en met wie gaan we praten over de toekomst van de dorpsraad?

– Hoe geven we op een duidelijke en effectieve manier signalen af aan het dorp dat wanneer er geen nieuwe leden komen het voortbestaan van de Dorpsraad in gevaar komt?

4. Voortgang aanschaf en beheer duofiets en feestelijke start

· vrijdag 12 mei om 14.00 uur de feestelijk aftrap.

· Wanneer met de Leenbank, i.p.v. rechtstreeks met Piet, contact wordt opgenomen voor het huren van de duofiets wordt doorverwezen naar Piet. Het uitleenreglement is klaar en wordt nog aangevuld met het nummer de pech onderweg verzekering van de ANWB. Piet laat de lener een formulier ondertekenen en na gebruik wordt door

Piet gecontroleerd of de fiets in goede staat is teruggebracht. Als Piet afwezig is moet dit aan de Leenbank worden doorgegeven. Piet vraagt zijn buurman (Piet M) of hij zijn taken wil overnemen bij afwezigheid. Logischer zou zijn als de sleutel bij De Wis ligt, maar de vraag is of zij dit willen en de Wis is gesloten op zondagen en in de zomervakantie.

· Afhankelijk van de animo voor het gebruik van de fiets evt. vrijwilligers werven die met mensen willen gaan fietsen.

· Een reserve accu à € 735,– wordt door Jacqueline besteld.

· Beheerder(s) Het is van belang nog iemand te vinden voor het (kleine) technische onderhoud. Voorgesteld wordt om Henk L hiervoor te benaderen.

5. Zelfbeheer groen

Ons grootste bezwaar is dat e.e.a. ten koste zal gaan van werkgelegenheid bij IBN en ook zijn een aantal zaken ons nog niet duidelijk.

Dhr. Heere wordt nogmaals benaderd door Annet om te vragen of hij in september een toelichting kan geven of evt. bij de gezamenlijke vergadering van de dorpsraden in november. Als dit is gebeurd willen we de buurtschappen/verenigingen benaderen.

6. Samen eten

Mieke stelt voor om als afsluiting uit te gaan eten met elkaar. Zij zal via Dutumprikker een aantal data rondsturen, waarop iedereen kan reageren.

7. Rondvraag

 

Vergaderdata 2016

Maandag 11 september

Maandag 9 oktober

Maandag 13 november

Maandag 11 december

Comments are closed.