Verslag 10 april

Verslag van de vergadering van Dorpsraad Langenboom  op 10 april 2017.

 1. Verslag 
 1. Mededelingen
 • Inschrijving clubkasactie Rabobank

Tiny heeft ons aangemeld met als doel geld binnen te halen voor het onderhoud van de AED’s in Langenboom. Leden van de Rabobank kunnen stemmen van 2 tot en met 22 mei 2017. Dus graag zoveel mogelijk stemmen!

 • Bijeenkomst klankbordgroep toekomst onderwijs 13 april

Op deze avond worden de diverse scenario’s besproken, waarna door de stuurgroep een advies zal worden uitgebracht aan het bestuur van de scholenkoepel. Deze zal uiteindelijk een besluit nemen. Paul en Annet gaan hier naar toe.

 • Vóór 23 april: onderzoek vrijwilligers invullen

Een aantal van ons is gestart met het (digitaal) invullen van de enquête, maar is gestopt omdat men het idee kreeg (door de gestelde vragen) dat het de bedoeling is dat organisaties de vragenlijst zouden moeten invullen. Paul informeert bij de gemeente of de enquête individueel of per organisatie ingevuld moet worden.

 • Bijeenkomst subsidiestelsel dorpsraden in Mill op 3 mei

Het voorstel van de gemeente voor subsidiering van Dorps/wijkraden wordt hier besproken. Tiny gaat hier naar toe.

 • Voortgang Pluktuin

Tiny van H. heeft contact gehad met Theo Thelosen, hij stelt een  strook van 80 x 12 meter bij de handwijzer (naast de kassen) beschikbaar voor de pluktuin. E.e.a. wordt verder geregeld door Eigen kweek. Tiny heeft het aanbod van Theo teruggekoppeld aan Frank van Diepenbeek.

 • Stand van zaken project KRAchtige KErnen (HAN)
  • 19 april volgende bijeenkomst
  • HAN studenten doen onderzoek onder Langenboomse jongeren naar betrokkenheid bij en wensen voor verbetering van de leefbaarheid.
  • 10 juni 11.00 – 16.00 uur Dorpendag in Molenhoek, hier wordt informatie uitgewisseld door de deelnemende Duitse en Nederlandse dorpen. Annet gaat hier naar toe. Andere leden kunnen niet op die dag.
  • Annet geeft door dat wij een voorkeur hebben om de Dorpendag op 10 maart 2018 in Langenboom te organiseren.
  • 1 juni Euregio bijeenkomst in Mill

Een deel van dag zal in Langenboom plaats vinden en ons is gevraagd om iets te vertellen over het project. Paul zal dit samen met de projectleiders Olga van Keulen en Marloes Hülsken doen.

 • Stand van zaken LVCNET

Er wordt met kabelbedrijven gepraat over aanleg. De planning is dat eind 2018 snel internet is gerealiseerd in het gehele land van Cuijk.

 • Tiny van Hal stopt m.i.v. juni 2017 als lid (en penningmeester) van de Dorpsraad.
 1. Evaluatie landelijke opschoondag en vooruitblik 2018

Tiny van H. is tevreden over de goede opkomst, want er waren meer deelnemers dan vorig jaar. De Dorpsraad stopt met de organisatie en Tiny benaderd Christel van der Heijden (Scouting) om het over te nemen.

 1. Voortgang aanschaf en beheer duofiets en feestelijke start

De duofiets wordt in de week van 8 mei afgeleverd. Voorstel is om op vrijdag 12 mei om 14.00 uur de feestelijk aftrap te geven. De dagopvang is dan ook open en dan kan worden gevraagd of één van deelnemers de fiets mee in gebruik wil nemen. Rabobank, gemeente, Mooiland, Langenboomse Zorg Centraal (LZC) en KBO ontvangen een uitnodiging. Ook worden persberichten verstuurd naar de media.

Paul stelt voor om de duofiets op te nemen in de Leenbank van LZC. Piet Willems gaat het beheer van fiets doen en het uitleenreglement wordt door hem en Mieke en Jacqueline gemaakt. Er moet nog worden geïnformeerd of 1 accu voldoende is of dat een reserve accu nodig is. Onderhoud en verzekeringskosten worden voor 5 jaar door de Rabobank vergoed.

Het is van belang nog iemand te vinden voor het (kleine) technische onderhoud. Voorgesteld wordt om Henk Leenders hiervoor te benaderen.

 1. Voortgang projectgroep starters- en sociale huurwoningen

Voorstel is om voor de zomer (mei of juni) in samenwerking met Eigen Kweek een bewonersbijeenkomst te organiseren. In het bijzonder worden jongeren en zeker degene die zich als belangstellenden hebben gemeld, uitgenodigd om te praten over:

 • de ‘droom’ van Langenboom (dus ook over Langenboom centrum)
 • de plek van de woningbouwplannen daarbinnen
 1. Update welkomstboekje

Het is de bedoeling dat het boekje in september klaar is en dat uiterlijk in juni alle sponsoren zijn benaderd.

 1. Zelfbeheer groen

Komt volgende keer terug op agenda i.v.m. een aantal onduidelijkheden in de informatiebrief en op de plattegrond. Annet informeert of dhr. Heere van de gemeente bij de vergadering van mei kan aanschuiven om e.e.a. uit te leggen.

 1. Dorpsraad in september
 1. Rondvraag

 

 

Mill en St. Hubert Suggestie voor aanvraag leefbaarheidsbudget 2017: geld voor aanschaf en onderhoud AED’s.

– Informeren bij parochie naar verspreiding welkomstboekje
– Plannen bijeenkomst werkgroep Langenboom centrum
– Wijzigingen/aanvullingen Welkomstboekje doorgeven
Informeren bij gemeente over invullen enquête vrijwilligers
– Doorgeven wijzigingen in concept verslag van gesprek gemeente en Dorpsraad
– Informeren bij gemeente naar uitleg plattegrond Zelfbeheer groen
– Doorgeven aan KRAKE dat de wij de dorpendag graag in maart 2018 organiseren in    Langenboom

Volgende bijeenkomst KRAchtige KErnen project
Woensdag 10 mei 2017

Volgende vergadering Dorpsraad
Maandag 8 mei 2017

Vergaderdata 2016-2017
Maandag 8 mei 2017
Maandag 12 juni 2017

 

 

 

Comments are closed.