Zelfbeheer groen

 

 1. Uitleg zelfbeheer groen door Nico Heere (Gemeente)

Nico Heere werkt op de afdeling Infra en beheer en houdt zich vooral bezig met advies en onderhoud van openbaar groen.

De gemeente heeft er uit het oogpunt van bezuiniging, maar vooral ook ter

Bevordering van burgerparticipatie en sociale cohesie, voor gekozen om met zelfbeheer van groen aan de slag te gaan. Inwoners kunnen het onderhoud van openbaar groen in hun buurt gaan doen en hiervoor krijgen de wijk- en dorpsraden een bedrag (dat terug kan vloeien naar de wijk/buurt voor evt. wensen/ verbeteringen). Het gaat om 70% van wat het onderhoud via IBN kost. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de omvang van het gebied dat wordt onderhouden. Voorwaarde is dat minimaal dezelfde kwaliteit wordt geleverd als door IBN. De kwaliteit wordt gecontroleerd en indien deze onvoldoende is worden de bewoners door de gemeente aangesproken. De kans is echter groot dat de kwaliteit omhoog gaat als de bewoners zelf het onderhoud doen. Het snoeien van bomen valt niet onder het onderhoud. Er wordt een standaardovereenkomst gemaakt waar in staat vermeld om welk gebied het gaat, wat de vergoeding is etc.. De overeenkomst is per jaar, door beide partijen, opzegbaar. De gemeente schat in dat maar een deel van het onderhoud van het totale openbare groen door bewoners zal worden gedaan.

De gemeente stuurt nog een brief met informatie, nadat dhr. Heere bij alle wijk- en dorpsraden is geweest om uitleg te geven. Wij willen graag een kaartje ontvangen om te kijken om welk openbaar groen het gaat in Langenboom. Dhr. Heere zal ons dit toesturen.

Wij vragen ons wel af of het zelfbeheer zal leiden tot ontslagen bij IBN, een evt. onwenselijk gevolg.

In de volgende vergadering zullen we bespreken of we als Dorpsraad mee willen werken, om welk groen in het dorp het gaat en hoe we dit evt. gaan aanpakken.

 1. Verslag 12 december 2016

Geen opmerkingen

 1. Mededelingen
 • Voortgang Pluktuin
 • Voortgang Landelijke Opschoondag zaterdag 25 maart 2017
 • Nieuwjaarsontmoeting gemeente 4 januari 2017

De bijeenkomst had een andere opzet dan voorgaande jaren. Er was o.a. muziek en

de bekendmaking van de vrijwilliger en sporter van het jaar. Het viel Mieke en Harm op dat er maar weinig mensen uit Langenboom aanwezig waren. Zij vonden het een leuke bijeenkomst en natuurlijk is het goed dat wij ons als Dorpsraad hebben laten zien bij de gemeente.

 • KRAchtige KErnen (KRAKE)

Geen nieuws te melden. Op maandag 30 januari om 19.00 uur is de volgende bijeenkomst Met de projectbegeleiders Korrie en Olga.

 • Starters- & sociale huurwoningen Langenboom

Er heeft een vervolggesprek plaats gevonden met Ivonne van der Horst (Eigen Kweek). Afgesproken is dat wanneer ergens gebouwd gaat worden dit een onderdeel van het centrumplan zou moeten zijn. Eigen Kweek kwam met goede ideeën, waar vanuit de werkgroep ook animo voor is. Wanneer e.e.a. door gaat zal het wel een groot integraal project worden, waarbij een organisatie betrokken zal moeten worden met deskundigen (bouwkundigen, financiële deskundigen etc.). Op korte termijn zal nog een vervolggesprek plaatsvinden.

 • Stand van zaken LVCNET:
 • Informatiebijeenkomsten nieuwe subsidiestelsel 25 januari 2017 in Sint Hubertt.
 • Gezocht: begeleider jeugdgemeenteraad
 1. Voortgang aanschaf duofiets

In de mail staan de voorwaarden van Mooiland m.b.t. het gebruik van de fietsenstalling. De fiets mag, in eerste instantie, kosteloos gestald worden. Er wordt een tussenmeter geplaatst om het stroomverbruik in de gaten te houden en er moet 1 sleutelbeheerder worden aangesteld.

De aanvraag bij de Rabobank voor het resterende (aankoop)bedrag van € 2.000,– en het onderhoud en de verzekering voor 5 jaar is verstuurd. Nu is het wachten op de reactie. Het onderhoud van de duofiets kost € 50,– op jaarbasis.

 1. Update welkomstboekje 2017
 1. Voortgang werkgroep Langenboom centrum

Vragen die op dit moment spelen zijn: Wat is rol van de Dorpsraad in de plannen van Eigen Kweek m.b.t. het centrumplan en heeft de Dorpsraad genoeg daadkracht om aan dit grote project deel te nemen?

Wij willen aangevers van ideeën zijn en in het verdere traject de vinger aan de pols houden.

Afgesproken wordt dat de leden van de werkgroep op een zelf te bepalen moment door het dorp wandelen (van kermisplein tot en met Kapelletje bij Zuid Carolinaweg) en verbeterpunten/ideeën noteren. Ria doet een voorstel voor een bijeenkomst begin februari om gezamenlijk de verbeterpunten/ideeën te bespreken.

 1. Rondvraag

– Bezoek B & W en delegatie gemeenteraad inzake toekomstvisie staat gepland voor de  vergadering van 13 maart 2017

Volgende vergadering Dorpsraad

Maandag 13 februari 2017

Maandag 13 maart 2017

Maandag 10 april 2017

Maandag 8 mei 2017

Maandag 12 juni 2017

 

 

Comments are closed.