Verslag 14 november 2016

1. Verslag 14 november 2016
Geen opmerkingen

2. Mededelingen
✓ Mail gemeente over zelfbeheer groen
Dhr. Heere komt een toelichting geven in de vergadering van 9 januari
✓ Facturen van De Wis
Annet informeert bij de HAN naar mogelijkheid voor het vergoeden van de extra kosten van de vergaderlocatie in het kader van het KRAchtige KErnen project
✓ Klankbordgroepvergadering Scenario Ontwikkeling Basisonderwijs (1 dec.)
Hier is niemand van de Dorpsraad aanwezig geweest.
✓ KRAKE: Kennismakingsbezoek Grieth (19 nov.) en overleg werkgroep (30 nov.)
Paul en Annet vonden de kennismaking met de andere deelnemende kernen (Zetten, Molenhoek (NL) en Grieth, Wissel (afwezig) en Wemb (D) in Grieth inspirerend. Meer informatie is te vinden in het al eerder verstuurde verslag. De aantekeningen van de bijeenkomst van 30 november worden meegestuurd met deze notulen.
✓ Starters- & sociale huurwoningen Langenboom en Woondebat jongeren (24 nov.)
Nort heeft via mail de stand van zaken doorgegeven. Er is een eerste overleg met Eigen Kweek (Ivonne) geweest om te kijken welke hulp zij evt. kunnen bieden. Op 21 december is er een vervolgoverleg om e.e.a. door te spreken en vervolgstappen te bepalen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat levensloop bestendig wonen meegenomen zou kunnen worden in het project.
Opkomst van jongeren bij het woondebat (ong. 15) viel tegen. De gemeente staat wel open om mogelijkheden te bekijken. Aan de hand van stellingen werden meningen gepeild en konden vragen worden gesteld aan een panel van “experts”. Dit gaf wel nieuwe inzichten, maar leverde concreet niet echt iets op voor Langenboom. In maart 2017 wil de gemeente (samen met een aantal jongeren) een vervolg organiseren op deze avond.
✓ Overleg Ivonne van der Horst (Eigen Kweek)
Paul en Ivonne hebben gesproken over de uitdagingen om Langenboom leefbaar te houden. Eigen Kweek heeft droom, een stip aan de horizon voor 2025: een wachtlijst van mensen die in Langenboom willen wonen. Hiervoor is het noodzakelijk om het dorp aantrekkelijk(er) te maken. De middenstanders van Eigen Kweek willen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp, wat een uniek initiatief is. In januari wordt een vervolggesprek gepland om te kijken of en hoe de Dorpsraad en Eigen Kweek kunnen samenwerken.
✓ Voortgang Landelijke Opschoondag zaterdag 25 maart 2017
In de week voor kerst wordt alle buurtschappen nog gebeld door Tiny van H. om hen eraan te herinneren dat ze kunnen deelnemen.
✓ Voortgang Pluktuin
Het contact met Eric Nabuurs kon nog niet worden gelegd om dat Tiny van H. zijn telefoonnummer niet kon achterhalen. Mieke zal het telefoonnummer aan Tiny doorgeven.
✓ Nieuwjaarsontmoeting gemeente
Wie gaat er naar de Nieuwjaarsontmoeting van de gemeente op woensdag 4 januari om 19.00 uur. Mieke wil er naar toe als er iemand meegaat en Harm geeft aan mee te willen gaan.

3. Voortgang aanschaf duofiets
Het fietsenhok bij ‘t Klôster is erg geschikt voor stalling van de duofiets. De ruimte is
groot genoeg en afsluitbaar. Er is nog geen uitsluitsel van Mooiland of er toestemming wordt gegeven. De kosten voor de All Risk verzekering zijn € 198 per jaar. Pechhulp voor onderweg kost € 10 euro per jaar. Er wordt nog geïnformeerd bij van Tienen naar de jaarlijkse onderhoudskosten. Voor het restant bedrag van € 2.000 dat nog nodig is voor aankoop van de duofiets wordt een aanvraag gedaan bij de Rabobank.

4. Update welkomstboekje
Het is belangrijk goed te bekijken welke wijzigingen nodig zijn, maar ook belangrijk is het om sponsors te zoeken. Tiny S. wil dit wel doen maar dan samen met een aantal anderen, omdat het veel werk is. Voorstel is om alle leden van de dorpsraad 10 bedrijven te laten benaderen. Paul vraagt bij de parochie na of en hoe de verspreiding van het boekje werkt. Voorstel is om 15 euro te vragen per advertentie en een gratis boekje te geven. Tiny S. maakt een lijst van bedrijven/ondernemers die benaderd kunnen worden. Voor de volgende vergadering gaat iedereen bekijken wat er gewijzigd moet worden. Tiny S. maakt een concept voor de voorkant van het boekje, omdat het huidige ontwerp wat gedateerd is.

5. Voortgang werkgroep Langenboom centrum
Frank van Diepenbeek heeft op basis van zijn eigen visie een ontwerp gemaakt. Dit is een stip aan de horizon, dus geen concreet plan en er is niet gekeken naar de haalbaarheid. In deze visie wordt het dorp knusser gemaakt en moet het gebied rondom de kerk omarmd worden door het dorp. De pastorie bungalow verdwijnt en de weg wordt verlegd, zodat er een groter terras mogelijk is bij D’n Bens. Op de plaats van de bungalow zouden winkeltjes kunnen worden gerealiseerd met erboven appartementen en voor de winkeltjes een plein. Een pad door het hertenkamp en lagere heggen in de Tornadotuin zouden het gebied nog mooier maken. Ook moet worden nagedacht over de functie van de kerk (monument van Kuijper).
De werkgroep zou “verbeter” punten in dorp kunnen gaan inventariseren en hiervoor plannen ontwikkelen voor het gebied vanaf het kermisplein tot en met de basisschool.
Het idee wordt geopperd om studenten planologie mee te laten denken in dit project en via Harm jongeren uit het dorp te betrekken bij het maken van de plannen.
Ria vraagt aan Frank of de digitale versie van de tekening beschikbaar is.

6. Rondvraag

Volgende vergadering Dorpsraad
Maandag 9 januari 20.00 uur

Vergaderdata 2016-2017
Maandag 9 januari 2017: uitleg zelfbeheer groen door dhr. Heere van de gemeente
Maandag 13 februari 2017
Maandag 13 maart 2017: Bezoek B & W en delegatie gemeenteraad inzake Toekomstvisie
Maandag 10 april 2017
Maandag 8 mei 2017
Maandag 12 juni 2017

Comments are closed.